شما چگونه میتوانید از کوسه ها محافظت کنید؟

شما چگونه میتوانید از کوسه ها محافظت کنید؟

در استرالیا از طریق یک پارک دریایی جدید در منطقه مرجانی دریا که حفاظت سطح بالایی را دارد ازکوسه ها حمایت گسترده ای را به عهده گرفته است. یک پیشنویس طرح مدیریت از این پارک جدید دریایی را منتشر کرده است.

 

MPAs  چیست؟
مناطق حفاظت شده اقیانوس که فعالیت های استخراج مانند ماهیگیری تنظیم شده است تا از صید بی رویه جلوگیری بعمل اید و شامل نام هایی از قبیل پارک دریایی و یا پناهگاه میباشد و این پناهگاه شناخته شده برای محافظت از کوسه ها و انجام مطالعات برای شناخت انها احداث شده است که میتواند یک محدوده امن حفاظتی برای کوسه های مهاجر نیز باشد.
شما میتوانید اطلاعات کامل مورد نیاز خود را از این لینک دریافت نمایید.
 
http://www.projectaware.org/project/safe-zones-sharks