مسابقات غواصی آزاد

مسابقات غواصی آزاد

رقابتهایی که درغواصی آزاد (Free Dive) انجام می شود شامل چه رشته هایی است؟

رقابتهایی که درغواصی آزاد (Free Dive) انجام می شوند شامل کلاسهای تقسیم بندی زیر می باشد:
 

رشته های استخر

Static Apnea

رقابت حبس نفس است و معمولا در استخرانجام می شود.
برگزار کننده این مسابقات: (AIDA)

Dynamic Apnea With Fins

این رقابت در استخر انجام می شود. مسافت پیموده شده در زیر آب ملاک رتبه بندی می باشد. انتخاب نوع فین به عهده شرکت کننده می باشد که میخواهد از نوع دو باله یا تک باله (monofin)استفاده نماید.
برگزار کننده این مسابقات: (AIDA) و (CMAS) 

Dynamic Apnea Without Fins

رتبه بندی در این شاخه از مسابقات پیمودن مسیر زیر آب بدون استفاده از باله (fin)یا هر وسیله جلوبرنده دیگر می باشد.
برگزار کننده این مسابقات: (AIDA)

رشته های عمق


Constant Weight Apnea:آپنه وزن ثابت (CWA)

در این رقابت ورزشکار در کنار یک خط راهنما به عمق می رود و مجاز نیست از آن  برای پایین رفتن استفاده نماید. که با وزن ثابت انجام میشود، ورزشکار از فین دوباله یا فین یک تکه(monofin) کهجزو قوانین(AIDA)   می باشد می تواند استفاده کند.
برگزار کننده این مسابقات: (AIDA) 

Constant Weight Apnea Without Fins: آپنه وزن ثابت و بدون باله (CWAF)

این روش از مسابقات از همان قانون وزن ثابت استفاده می کند با این تفاوت که از هیچ وسیله پیش برنده (فین) استفاده نمی شود که از جدیدترین شاخه های مسابقات حبس نفس (AIDA) به شمار می رودکه از سال 2003 آغاز شده است.
برگزار کننده این مسابقات: (AIDA) 

Free Immersion Apnea

در این رشته از همان قانون وزن ثابت استفاده میشود و همینطور ورزشکار میتواند با استفاده از طناب راهنما (guiderope) ،خود را به عمق یا به سطح بکشد.
برگزار کننده این مسابقات: (AIDA) 

Variable Weight Apnea: آپنه وزن متغیر (VWT)

یک رشته بی سابقه از حبس نفس است که ورزشکار برای پایین رفتن از یک وزنه سورتمه ای که به طناب راهنما وصل شده استفاده می کند و برای بالا آمدن میتواند از فین زدن یا طناب راهنما استفاده نماید.
برگزار کننده این مسابقات: (AIDA) 

No-Limits Apnea:آپنه بدون محدودیت (NLT)

در این رشته که نیز برای ثبت رکورد عمق می باشد از هر وسیله برای پایین رفتن استفاده می شود که بیشتر از وزنه سورتمه ای برای پایین رفتن استفاده می کنند و برای بالا آمدن به سطح از یک کیسه هوای پر شونده استفاده می شود.
 برگزار کننده این مسابقات: (AIDA) 

The Jump Blue

در این روش ورزشکار یک مسیر 15 متر × 15 متر را زیر آب طی می کند که میزان فاصله ای که طی می کند ملاک رتبه بندی می باشد.
برگزار کننده این مسابقات: (CMAS)