تمرینات غواصی آزاد مرحله دوم

تمرینات غواصی آزاد مرحله دوم

در سطح آب چه تمرین دیگری برای غواصی آزاد (Free Diving)می توان انجام داد؟

"این یک فعالیت بالقوه خطر ناک است"
این وب سایت تنها به ارائه اطلاعات کلی در مورد  free divingمی پردازد که شکل مدونی از آموزش تلقی نمیشود.
افرادعلاقه مند به free diving به انجام یک دوره آموزشی زیر نظر یک مربی واجد شرایط به free dive تشویق میکند وتوصیه می کند که هرگز به تنهایی به این تمرینات نپردازید، این وب سایت هیچ مسولیتی در قبال آسیب یا مرگ ناشی از اطلاعات این وب سایت را بعهده نمی گیرد.
 
تمرینات استاتیک که بر روی سطح زمین انجام میشود


2-     تمرین حبس نفس در پیاده روی
این مرحله دوم آموزشی می باشد. در حال حاظر شما در حال بارورسازی حبس نفس در تمرینات بسر می برید که یک حالت تمرین هرمی در آموزش به شمار میرود.
تمرین حبس نفس در پیاده روی ، ورزشی است برای شما که یک free diver هستید و همچنین یک تمرین ساده برای اماده سازی بشمار می رود چیزی که به آن نیاز دارید یک زمان سنج و محلی که بتوانید بدون هیچ مشکلی در آن پیاده روی کنید
 درحال ایستاده شروع به تنفس عمیق شکمی کنید و شروع پیاده روی همزمان با آغاز زمان سنج میباشد این حالت راه رفتن با سرعت معمولی می باشد ( نه به سرعت نه به آرامی) و ادامه تنفس عمیق شکمی در تمام مدت می باشد ، پس از گذشت 30 ثانیه از راه رفتن یک نفس عمیق بکشید و حبس کنید
بدون اینکه توقف کنید به حرکت خود ادامه دهید.
 پس از گذشت 15 ثانیه می توانید شروع به نفس کشیدن کنید و همچنان به راه رفتن خود ادامه دهید به زمان سنج نگاه کنید و پس از 45 ثانیه راه رفتن یک نفس عمیق بکشید و نفس خود را برای 30 ثانیه حبس کنید
 همین طور که به راه رفتن ادامه می دهید پس از این 30 ثانیه حبس نفس می توانید شروع به نفس کشیدن دوباره کنید
 پس از این دوباره با افزایش 15 ثانیه به تنفس و حبس نفس حین راه رفتن ادامه دهید و پس از آن به نقطه شروع با همان کم کردن 15 ثانیه ها ادامه دهید
 این یک روش هرمی تمرینی برای حبس نفس میباشد و شما با انجام مرحله اول و دوم این اموزش به زودی میتوانید به کنترل بالایی از حبس نفس برسید
-سوال - آیا شما این تفکر را دارید که حبس نفس یکی از محارت های free dive است؟
 اگر جواب شما مثبت است اشتباه میکنید. مهمترین مهارت برای شما تنفس صحیح است و این به زمانی که شما میتوانید حبس نفس خود را قبل از dive زدن تحت کنترل داشته باشید بستگی دارد
درجه سختی تمرین: یک