دوره هاي آموزش غواصي تحت ليسانس CMAS

 دوره هاي آموزش غواصي تحت ليسانس CMAS


یک ستاره  (4 روز)

1. چهار جلسه دو ساعته تئوری

2. دو جلسه آموزشی استخری و کنار ساحلی

3. پنج عملیات غواصی در آبهای آزاد

4. امتحان تئوری و عملی

5. صدور کارت و گواهينامه بین المللی يک ستاره و گواهینامه تاييديه فدراسیون نجات غریق و غواصي کشور

دو ستاره  (10 روز)

1. هفت جلسه دو ساعته تئوری که شامل آموزش غوصهای تکراری، غوصهای چند مرحله ای، بیماری های غواصی، کمک های اولیه غواصی و عملیات نجات عمومی
2. تعداد 20 عملیات غواصـی آب های آزاد که شامل ناوبری، نجات، غواصـی در شب و ... می باشد.
3. امتحان تئوری و عملی
4. صدور کارت و گواهينامه بین المللی دو ستاره و گواهینامه تاييديه فدراسیون نجات غریق و غواصي کشور

سه ستاره (30 روز)

1. پنج جلسه دو ساعته کلاس تئوری که شامل یادآوری مطالب دوره های یک و دو ستاره، تکمیل بیماری های غواصی، هوا و اقلیم شناسی و طرق جستجو در زیر آب و ... می باشد.
2. تعداد 40 عملیات غواصی آموزشی و تعلیم عملیات و رهبری تیم غواصي
3. امتحان تئوری و عملی از دوره های یک، دو و سه ستاره.
4. صدور کارت و گواهينامه بین المللی سه ستاره و گواهینامه تاييديه فدراسیون نجات غریق و غواصي کشور
 


چهار ستاره

شامل پنج جلسه کلاس تئوري و مرور مطالب دوره هاي گذشته مي باشد.
شرايط شرکت در اين دوره، دارا بودن100مرحله عمليات غواصي پس از دريافت مدرک سه ستاره و گذشتن حداقل3سال از دريافت مدرک سه ستاره مي باشد.