دستکش و جوراب

دستکش و جوراب

دستکشها و جورابها باید با Suits پوشیده شوند زیرا دستها و پاها به سرما بسیار حساس هستند.

دستکشها و جورابها باید با Suits پوشیده شوند زیرا دستها و پاها به سرما بسیار حساس هستند. دستکشهای Neoprene محافظت خوبی در برابر سرما و غیره از دستها می کنند و انواع مختلف با سطح های مختلف متفاوت دارند.استفاده از جوراب ها بستگی به فینها دارد , می توان از یک نوع ساده 2/5 میلی متری برای فینهای بسته و یا نوع کفشی با کف سخت برای فینهای بندی استفاده کرد.