بویه و نشانه های غواصی

بویه و نشانه های غواصی

یكی تجهیزات ایمنی، بویه های شناور است، كه موقعیت غواص را در زیر آب نشان می دهد و از عبور احتمالی قایق ها از بالای سر غواص که با خطرات تصادف همراه است جلوگیری می نماید در  (delayed surface marker buoy)DSMB قانون بعضی از كشورها، پرچم نیز لازم و ضروری است. این پرچم یك تعریف بین المللی دارد: من یک غواص در آب دارم. همین امروزه در تمام دنیا استفاده از